Maklumat Universiti :
Senarai Program

LATARBELAKANG DAN SEJARAH
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), dahulunya dikenali sebagai Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM) telah diluluskan penubuhannya oleh Jemaah Menteri pada 25 Julai 2001. Pada 1 April 2002, Institusi Pengajian Tinggi Awam ke-17 ini mula beroperasi kampus sementara di Kubang Gajah, Arau, Perlis. Setelah lima tahun bertapak di bumi Perlis, universiti ini telah dijenamakan semula daripada KUKUM kepada UniMAP pada 1 Februari 2007.
 
MISI UniMAP
Melahirkan insan kamil yang menyumbang kepada agenda pembangunan dan daya saing industri negara.
VISI UniMAP
Institusi akademik dan penyelidikan yang berdaya saing di persada antarabangsa.
 
      LOKASI KAMPUS
Kampus induk UniMAP terletak di dua lokasi iaitu di Pauh Putra  dan di Sg. Chuchuh yang masih di peringkat pembangunan. Buat masa ini, kampus UniMAP masih bersifat kampus yang bertaburan (distributed) dan beroperasi di beberapa lokasi kampus lain seperti di Kangar, Jejawi dan lain.-lain. Setiap kampus dihubungkan dengan kemudahan perkhidmatan bas.
  
     SISTEM PENGAJIAN
Kurikulum program pengajian  dirangka untuk dilengkapkan dalam tempoh lapan (8) Semester bagi Sarjana Muda Kejuruteraan dan Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan; dalam tempoh enam (6) Semester bagi program pengajian Sarjana Muda Perniagaan                                                                                                                                                                                                                                           dan Sarjana Mud    a Komunikasi Media Baharu dan dalam tempoh tujuh (7) Semester bagi Sarjana Muda Teknologi. Sidang Akademik dibahagikan kepada kepada dua (2) semester yang tiap-tiap satunya mengambil masa 14 minggu pembelajaran.
                                                                                                                                                                                            
PROGRAM PENGAJIAN
UniMAP menawarkan 36 program peringkat Sarjana Muda di bawah 6 buah Fakulti seperti berikut:
a. 14 Program Sarjana Muda Kejuruteraan
b. 13 Program Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan
c.  2 Program Sarjana Muda Perniagaan
d.  1 Program Sarjana Muda Komunikasi Media Baharu
e.  6 Program Sarjana Muda Teknologi
 
FAKULTI DAN PROGRAM PENGAJIAN YANG DITAWARKAN
 
Fakulti Sains Gunaan Dan Kemanusiaan
 

  1. UR6321001 Sarjana Muda Komunikasi Media Baharu (Kepujian) 
Program ini dirangka khusus untuk menghasilkan graduan yang mempunyai pengetahuan serta kemahiran dalam komunikasi, media baharu, teknologi maklumat, pengurusan dan keusahawanan yang berdaya saing, inovatif dan kreatif selaras dengan keperluan industri. Kurikulum program direka secara khusus bertujuan: pertama, memupuk tenaga kerja yang kompeten berkomunikasi supaya berkesan melaksana tugas dan tanggungjawab dalam organisasi; kedua, melatih tenaga kerja yang berupaya memanfaatkan media baru untuk meningkatkan kecekapan sistem penyampaian; dan ketiga, memindahkan ilmu pengurusan dan keusahawanan kepada tenaga kerja supaya berupaya menjadikan organisasi lebih efektif dan berdaya saing dalam proses menawarkan produk atau perkhidmatan. Gabungan pelbagai kemahiran pada satu masa akan menghasilkan graduan hibrid yang memiliki daya saing tinggi untuk menghadapi cabaran dalam era globalisasi serta mempunyai kualiti kendiri yang tinggi untuk pasaran kerjaya.
 
Malah, program ini juga mampu melahirkan tenaga kerja yang mampu mendokong keperluan dasar industri kreatif yang semakin berkembang pesat terutamanya industri kreatif multimedia yang menekankan pembangunan produk-produk kreatif dan menjadikan industri kreatif sektor dinamik yang dapat meningkatkan sumbangan kepada KDNK negara dan seterusnya menyumbang kepada ekonomi berpendapatan tinggi (high-income economy).
 
  1. UR6340001 Sarjana Muda Perniagaan  (Kepujian) (Perniagaan Antarabangsa)
Matlamat program ini adalah untuk melahirkan pelajar yang berpengetahuan serta berkebolehan mengendalikan urusan perniagaan di arena antarabangsa sesuai dengan kedudukan Malaysia yang semakin meningkat dalam konteks perdagangan antarabangsa serta melahirkan tenaga pakar sebagai pengurus atau pekerja dalam apa jua dunia perniagaan.  Maka, ilmu pengetahuan dan kefahaman tentang isu global serta ilmu perniagaan antarabangsa merupakan persediaan penting untuk menghadapi dunia perniagaan yang lebih kompetitif.
Graduan daripada program ini dapat memahami intipati untuk menjalankan pengurusan perniagaan di Malaysia dan di peringkat global di samping memahami faktor budaya, bahasa, sistem politik, geografi, dan sosio ekonomi. Mereka juga mempunyai kebolehan menggabungkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari, berketrampilan, boleh berdikari serta berupaya mencari penyelesaian kepada pelbagai bentuk masalah melalui pemikiran yang inovatif dan kreatif serta didokongi sifat mulia dan terpuji.
Selain itu, program ini juga dapat menarik minat pelajar-pelajar antarabangsa untuk belajar di Malaysia dalam bidang pengurusan perniagaan sejajar dengan hasrat kerajaan menjadikan Malaysia sebagai hab pendidikan tinggi bertaraf dunia (world class education).
Kerjaya utama bagi graduan lulusan program ini adalah sebagai pengurus dalam bidang pekerjaan yang berasaskan kemahiran pengurusan, operasi, kewangan, audit, pelaburan dan perbankan, sumber manusia , pemasaran dan teknologi maklumat.   Graduan ini juga berkemampuan memberikan perkhidmatan pakar dalam sektor penyelidikan dan pembangunan industri perniagaan melalui khidmat nasihat perniagaan, urusniaga perdagangan ke atas syarikat multinasional, industri tempatan, industri kecil, universiti dan badan korporat dan agensi kerajaan. Mereka juga berupaya memberikan perkhidmatan dalam bidang perundingan dan penasihatan contohnya sebagai perunding pengurusan projek dan perancang pelan perniagaan.
 
  1. UR6340002 Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian) (Keusahawanan Kejuruteraan)
Matlamat program ini adalah untuk melahirkan usahawan yang berasaskan kejuruteraan dan teknologi pengurusan yang menyediakan pelajar dengan ilmu pengetahuan khusus dalam bidang keusahawanan dan pengurusan perniagaan. Program ini direkabentuk untuk para pelajar yang berminat dalam bidang keusahawanan tetapi mahu membangunkan pengetahuan dan kemahiran asas ilmu kejuruteraan yang berkaitan dengan penghasilan dan pemasaran produk-produk berasaskan teknologi dan industri.
Seterusnya, program ini berhasrat melahirkan graduan yang mempunyai kefahaman dan kemahiran yang lebih seimbang antara aspek keusahawanan dan teknikal melalui pembelajaran kursus-kursus asas kejuruteraan dan keusahawanan. Mereka juga mampu berdikari, komited terhadap lapangan yang diceburi serta mempunyai daya saing yang tinggi untuk berhadapan dengan cabaran di era globalisasi pada masa kini.
Graduan Keusahawanan Kejuruteraan mempunyai prospek kerjaya yang amat cerah memandangkan mereka dilatih untuk menjadi usahawan teknologi yang berjaya. Berbekalkan ilmu, kemahiran dan pengalaman melalui program inkubator secara off-campus, graduan diyakini mampu menceburkan diri secara sepenuh masa dalam bidang perniagaan dan keusahawanan. Tidak dinafikan, mereka akan berhadapan dengan segala risiko yang perlu dihadapi oleh seorang usahawan. Namun diyakini graduan program ini mampu menghasilkan individu yang berdaya saing yang tinggi, komited, cekal untuk berjaya dalam bidang perniagaan dan keusahawanan.
 
        Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam
 
  1. UR6526001 Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian
Program ini adalah bertujuan melahirkan para graduan yang berkelayakan akademik dan berkemahiran di dalam bidang Kejuruteraan Awam.  Para graduan diterapkan dengan budaya ilmu kejuruteraan supaya mempunyai personaliti dan keperibadian yang unggul dan mampu berdikari sebagai jurutera profesional serta menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara.  Pelajar-pelajar yang mengikuti program ini akan didedahkan dengan pelbagai bidang ilmu mengenai kejuruteraan awam yang meliputi rekabentuk struktur, asas bangunan, teknologi konkrit dan besi, geoteknik, geomatik, pengurusan projek binaan, pengurusan sumber air, sistem binaan berindustri (IBS), teknologi bangunan pintar dan bahan binaan.
Prospek pekerjaan dan karier bagi bakal graduan adalah amat cerah kerana bidang ini sudah lama sinonim dengan pembangunan tamadun manusia. Graduan Kejuruteraan Awam akan mendapat peluang pekerjaan di agensi-agensi kerajaan dan swasta.  Mereka berpeluang berkhidmat sebagai jurutera dalam industri pembinaan, jurutera perunding, kontraktor, pegawai penyelidik (R&D) di institusi akedemik dan penyelidikan serta agensi kerajaan seperti JKR, JPS dan Majlis Perbandaran serta Kerajaan Tempatan. 
 
  1. UR6526002 Sarjana Muda Kejuruteraan Alam Sekitar dengan Kepujian
Objektif program ini adalah bertujuan untuk melahirkan tenaga manusia di peringkat iktisas yang mahir serta mempunyai pengetahuan yang kukuh dalam bidang Kejuruteraan Alam Sekitar. Para graduan diterapkan dengan budaya ilmu kejuruteraan supaya mempunyai personaliti dan keperibadian yang unggul dan mampu berdikari sebagai jurutera profesional serta mampu memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara.  Kurikulum Kejuruteraan Alam Sekitar adalah merangkumi pengetahuan dalam bidang sains kejuruteraan (seperti termodinamik, mekanik bendalir dan pemindahan jisim), sains tulen (seperti ekologi asas dan kimia sekitaran), pengurusan sumber alam sekitar (seperti penilaian dan pengurusan alam sekitar) serta teknologi kejuruteraan alam sekitar (seperti kejuruteraan air sisa, kejuruteraan pencemaran udara dan remediasi alam sekitar).
Prospek kerjaya para graduan setelah tamat kursus adalah luas kerana mereka dilatih secara multidisiplin yang melibatkan kajian kimia, mikrobiologi, ekologi dan pengurusan kejuruteraan dan alam sekitar selain daripada prinsip-prinsip kejuruteraan.  Di antara sektor-sektor kerajan dan swasta yang menawarkan peluang kerjaya kepada para graduan adalah seperti JAS, JPS dan JKR, Nuclear Malaysia, MARDI, PORIM, NIOSH, industri tenaga, air, petroleum dan petrokimia serta pembinaan, tempatan dan antarabangsa. 
 
  1. UR6526003 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam (Pembinaan) dengan Kepujian
Program ini direkabentuk untuk melahirkan graduan yang mempunyai kepakaran dari segi teori dan praktikal dalam bidang Teknologi Kejururuteraan Awam khususnya dalam bidang pembinaan. Para graduan akan diterapkan dengan ilmu dan kemahiran teknikal yang berpandukan kepada teknologi terkini yang memenuhi permintaan pasaran semasa. Pengetahuan dalam bidang teknologi kejuruteraan pembinaan bukan sahaja tertumpu kepada aspek teknikal sahaja malahan menitik berat aspek pengurusan serta pembangunan mampan dan mempunyai elemen teknologi hijau yang mengambil kira keperluan generasi akan datang.
Prospek pekerjaan dan karier bagi bakal graduan adalah luas kerana bidang ini sudah lama sinonim dengan pembangunan tamadun manusia. Graduan peluang memasuki alam pekerjaan di agensi-agensi kerajaan dan swasta. Mereka berpeluang berkhidmat sebagai kontraktor dalam industri pembinaan, usahawan dalam bidang pembinaan, jurutera/penyelia tapak, pegawai kesihatan dan keselamatan perkerjaan di tapak bina, pembekal produk pembinaan, pegawai penyelidik (R&D) di institusi akademik dan penyelidikan dan juga agensi kerajaan. Latihan Industri selama 6 bulan di syarikat awam dan swasta membolehkan graduan mempersiapkan diri sebelum memasuki alam pekerjaan sebenar.
 
  1. UR6582001 - Sarjana Muda Teknologi Pembinaan Bangunan dengan Kepujian
Program ini  merupakan kombinasi dari pelbagai bidang seperti teknologi dan kaedah pembinaan bangunan, teknologi perkhidmatan bangunan, pengurusan kualiti projek, pengurusan projek pembinaan, pengurusan keselamatan, kesihatan dan pengurusan persekitaran, anggaran penilaian pembinaan dan perolehan, pengurusan sisa perobohan binaan, keperluan perundangan pembinaan dan sebagainya. Kursus ini dibentuk selaras dengan persekitaran industri pembinaan yang terkini dan memberi penekanan serta pendedahan kepada sistem teknologi pembinaan bangunan pada masa kini.